close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • POTWIERDZENIE POSIADANIA LUB UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO

 • UWAGA:

  Obowiązuje elektroniczna rejestracja wizyt  w Wydziale Konsularnym w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego. Aby zapisać się na spotkanie w sprawie obywatelskiej należy wejść na stronę https://secure.e-konsulat.gov.pl

   

   

  Informujemy, że dokumenty w sprawach obywatelstwa (zrzeczenie, nadanie, przywrócenie, poświadczenie) są przyjmowane jedynie w ramach wizyt w sprawach obywatelskich

  Od osób, które zapisały się na sprawy prawne lub paszportowe, a chcą złożyć dokumenty w sprawie obywatelskiej, dokumenty w sprawie obywatelskiej nie będą przyjmowane.

   

   

  Dokumentem potwierdzającym posiadanie obywatelstwa polskiego jest ważny polski paszport lub dowód osobisty. Obywatele nieposiadający dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie albo których dane osobowe i obywatelstwo nie mogą zostać ustalone, mogą uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty.

   

  Posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego stwierdza wojewoda.

   

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  W celu uzyskania poświadczenia posiadania obywatelstwa polskiego należy osobiście złożyć wniosek kierowany do Urzędu Wojewódzkiego odpowiedniego z uwagi na ostatnie miejsce zamieszkania w kraju.

  Można to uczynić w Polsce lub za pośrednictwem Wydziału Konsularnego.

   

  W celu uzyskania poświadczenia posiadania polskiego obywatelstwa za pośrednictwem urzędu konsularnego należy złożyć osobiście w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Oslo następujące dokumenty:

   

  • własnoręcznie wypełnione podanie (plik doc.) skierowane do Wojewody odpowiedniego do ostatniego miejsca zameldowania w Polsce z prośbą o dokonanie poświadczenia obywatelstwa polskiego i w jakim celu to poświadczenie jest potrzebne,
  • oryginał skróconego lub zupełnego odpisu aktu urodzenia,
  • oryginał skróconego lub zupełnego odpisu aktu małżeństwa,
  • własnoręcznie podpisany życiorys (oprócz standardowych, powinien zawierać następujące informacje: data wyjazdu z Polski; rodzaj dokumentu podróży, na podstawie którego nastąpił wyjazd z kraju; miejsce ostatniego zamieszkania w Polsce; informacja, czy wnioskodawca ubiegał się o zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na obce; rodzaj obecnie posiadanego dokumentu podróży)
  • oświadczenie o nabyciu obywatelstwa obcego i data nabycia tego obywatelstwa,
  • oświadczenie na temat, czy i kiedy wnioskodawca występował do władz polskich o zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na obce.
  • oświadczenie o wyborze pełnomocnika do doręczeń w Polsce ze wskazaniem adresu,
  • ewentualnie inne polskie dokumenty będące w posiadaniu wnioskodawcy.

   

  Kopie dokumentów polskich i zagranicznych muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula.

   

  Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula.


  Opłata konsularna za przyjęcie i opracowanie wniosku o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wynosi 769 NOK. Opłata winna być wniesiona z góry wraz z wnioskiem i towarzyszącymi mu dokumentami.


  Płatności należy dokonać gotówką w kasie Wydziału Konsularnego lub ewentualnie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach przelewem na konto Ambasady:

  Numer rachunku:  9001.23.06198

  Właściciel:              Republikken Polens Ambassade

  IBAN:                      NO8090012306198

  SWIFT/BIC:          LABANOKK

  Bank:                      SpareBank1 Oslo Akershus

                                   Youngstorget 5, 0181 Oslo

  W przypadku wpłaty na konto, do dokumentów składanych w Wydziale Konsularnym należy załączyć kopię dokonanego przelewu bankowego. Do czasu potwierdzenia przez księgowość wpływu środków na konto Ambasady sprawa zostaje zawieszona, a w przypadku braku potwierdzenia wpływu środków, po 14 dniach od złożenia dokumentów wniosek zostanie pozostawiony bez dalszego biegu a sprawa zakończona.

   

  Taryfa Opłat Konsularnych - kliknij  tutaj>>

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: