close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • WYDZIAŁ KONSULARNY - KONTAKT

 • UWAGA!

   

  Z dniem 14 grudnia 2015 r. Wydział Konsularny

  został przeniesiony do nowej siedziby pod adresem

   

  Drammensveien 169-171, 0277 Oslo

   

   
   
  Dokładną mapę znajdą Państwo klikając na poniższy adres:
   
  AdresDrammensveien 169-171, 0277 Oslo
   
   
  Adres do korespondencji:
   
  KONSULATAVDELINGEN
  Republikken Polens Ambassade
  Drammensveien 169-171
  0244 OSLO
   
  BARDZO WAŻNE!!!
  Z dniem 1 maja 2017 r. ulega zmianie adres do korespondencji Wydziału Konsularnego. Nowy adres to:
   
  KONSULATAVDELINGEN
  Republikken Polens Ambassade
  Drammensveien 171, 0277 OSLO
  PO Box 4091 AMB
  0244 OSLO

   

   

  Telefon:  00 47 24110877 
  Fax:       00 47 24110878

   

  Adres e-mail:  oslo.amb.wk@msz.gov.pl
  Informujemy, że nie odpowiadamy na anonimową pocztę elektroniczną.

   

  Zapytania kierowane pocztą elektroniczną powinny zawierać imię lub imiona, nazwisko oraz adres zamieszkania autora. Zapytanie nie spełniające powyższych wymogów pozostanie bez odpowiedzi.

   

   

  Godziny przyjęć interesantów:

  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek:  9.00 - 14.00
  Środa:  12.00 - 17.00

   

  Telefony przyjmujemy:

  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek:  9.00 - 15.00
  Środa:  10.00 - 16.00

   

  Święta i dni ustawowo wolne od pracy w Polsce i Norwegii w 2017 r.
  (w te dni Wydział Konsularny będzie nieczynny):

  Święta i dni wolne w Norwegii w 2017:
  13 kwietnia – Wielki Czwartek
  14 kwietnia – Wielki Piątek
  17 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny
  1 maja – Święto Pracy
  17 maja – Święto Konstytucji Norweskiej
  25 maja – Wniebowstąpienie Pańskie
  5 czerwca – Drugi Dzień Zielonych Świątek
  25 grudnia – Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  26 grudnia – Boże Narodzenie (drugi dzień)
   
  Święta i dni wolne w Polsce w 2017:
  17 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny
  1 maja – Święto Pracy

  2 maja - zgodnie z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 29 marca 2017 r.
  3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja
  15 czerwca – Boże Ciało

  16 czerwca - zgodnie z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 29 marca 2017 r.

  14 sierpnia - zgodnie z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 29 marca 2017 r.

  15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  1 listopada – Wszystkich Świętych
  11 listopada – Święto Niepodległości
  25 grudnia – Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
  26 grudnia – Boże Narodzenie (drugi dzień)

   

  UWAGA:
  Obowiązuje elektroniczna rejestracja wizyt w Wydziale Konsularnym.
  Aby zapisać się na spotkanie należy wejść na stronę
  https://secure.e-konsulat.gov.pl
   

   

  Wydział Konsularny informuje o decyzji władz norweskich tymczasowego wznowienia z dniem 26 listopada 2015 r. kontroli granicznej, wz. z potrzebą wzmożenia kontroli nad napływem uchodźców do Norwegii. Kontrole zostaną wprowadzone wobec pasażerów podróżujących drogą promową ze Szwecji, Danii i Niemiec oraz na granicy Norwegii ze Szwecją. Operatorzy promów zostali zobowiązani do nie wpuszczania na ich pokład osób nie posiadających wymaganych dokumentów podróży.

   

  Z dniem 1 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo Konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274): http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1274 , która wprowadza między innymi tryb postępowania przed konsulem.

  Istotną zmianą jest, iż wnioski o wszczęcie postępowania, zgodnie z art. 74 ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo Konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274), składa się ustnie lub pisemnie. Oznacza to, że wnioski składa się osobiście w urzędzie lub pocztą. We wniosku zamieszcza się (art. 75 ustawy):  żądanie, imię i nazwisko strony, jej podpis oraz adres zamieszkania.

  Jeżeli wniosek nie czyni zadość powyższym wymaganiom, pozostawia się go bez rozpoznania.

  Wniosek, zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo Konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274), może być  wniesiony w formie dokumentu elektronicznego  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), jeśli opatrzony jest podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy korespondencję z konsulem można prowadzić za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, jeżeli została udostępniona.

   

  Korespondencja kierowana aktualnie na skrzynki poczty elektronicznej urzędów konsularnych nie jest kierowana za pomocą ESP, a co za tym idzie, wymiana korespondencji tą drogą może służyć jedynie przekazywaniu informacji, a nie kierowaniu wniosków przez interesantów i załatwianiu spraw przez konsula.

   

  Brak udostępnienia ESP determinuje także, iż w urzędach nie korzystających z tego rozwiązania, nie będą również miały zastosowania przepisy regulujące składanie wniosków o wszczęcie postępowania za jej pomocą (art. 75 ust. 2 ustawy). Nie będzie miało również miejsca doręczanie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń (art. 68 ustawy).

   

   

  Numer rachunku:  9001.23.06198

  Właściciel:              Republikken Polens Ambassade

  IBAN:                      NO8090012306198

  SWIFT/BIC:          LABANOKK

  Bank:                      SpareBank1 Oslo Akershus

                                   Youngstorget 5, 0181 Oslo

   

  Opłaty konsularnej w kasie Urzędu dokonuje się wyłącznie w gotówce.
  W przypadku wpłaty na konto, do dokumentów składanych w Wydziale Konsularnym należy załączyć kopię dokonanego przelewu bankowego.

   

   

   

  TELEFON ALARMOWY: 00 47 913 377 57 – linia czynna poza godzinami otwarcia urzędu. WYŁĄCZNIE do zgłaszania wyjątkowych sytuacji nadzwyczajnych, dotyczących np. wypadków, zgonów, zaginięć. Wydział Konsularny uprzejmie wyjaśnia, iż linia alarmowa NIE JEST telefonem informacyjnym, ani nie służy do umawiania wizyt w Wydziale Konsularnym. Pod w/w numerem NIE UDZIELA SIĘ standardowych informacji, które znajdują się na stronie internetowej placówki i ponadto są udzielane w godzinach pracy WK.

  W sprawach skarg i wniosków Kierownik Wydziału Konsularnego przyjmuje w środy, w godzinach 15-17.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: